LOVE FOR DANSK HYPERTENSIONSSELSKAB

§ 1.
Selskabets navn er Dansk Hypertensionsselskab, overfor udlandet: Danish Hypertension Society.

§ 2.
Selskabets formål er at:

  1. Fremme forskningen af forhøjet blodtryk.
2. Afholde videnskabelige møder og medvirke til videreuddannelse af yngre læger.
3. Arbejde i nær tilknytning til andre danske og udenlandske lægevidenskabelige selskaber og
organisationer med nærliggende interesseområder.
4. Medvirke til at oplyse befolkningen om betydningen af forhøjet blodtryk.
5. Bidrage til forbedring af forebyggelse og behandling af forhøjet blodtryk.

§ 3.
Selskabet er tilsluttet Dansk Medicinsk Selskab.

§ 4.
Som medlemmer kan optages læger samt andre, der medvirker til selskabets formål.
Anmodning om optagelse sendes til bestyrelsen, der tager stilling til anmodningen ved først givne lejlighed. Bestyrelsens indstilling fremsendes til selskabets medlemmer og såfremt bestyrelsen ikke har modtaget skriftlig indsigelse inden 14 dage, er bestyrelsens indstilling godkendt.
Fremkommer rettidig indsigelse, skal anmodningen drøftes ved førstkommende generalforsamling som et punkt på dagsordenen. Opnår bestyrelsens indstilling ved en afstemning 2/3 af de afgivne stemmer, er denne godkendt.
Udmeldelse kan kun ske til en 1. januar ved skriftlig henvendelse til sekretæren.

§ 5.
Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer kan udpeges af bestyrelsen, såfremt der er enstemmighed. Der er kontingentfrihed for sådanne medlemmer samt for alle medlemmer, der er over 70 år.

§ 6.
Som firmamedlemmer kan optages interesserede virksomheder efter de i §4, afsnit 2, anførte regler. Firmamedlemmers medarbejdere har ret til at overvære selskabets møder. Endvidere kan firmamedlemmer efter aftale med forretningsudvalget, ved selskabets møder få mulighed for kortvarige demonstrationer af tekniske nyheder og lignende.

Firmamedlemmer har ikke stemmeret.

§ 7.
Selskabets virksomhed ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 6 andre medlemmer. Formanden og den øvrige bestyrelse vælges ved den ordinære generalforsamling. Formanden og mindst 3 af bestyrelsens øvrige medlemmer skal være læger. Bestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer en næstformand og en sekretær, der tillige er kasserer. Formanden, næstformanden og sekretæren udgør selskabets forretningsudvalg.

Ved valg af medlemmer til bestyrelsen bør der ordentligvis tages hensyn til en passende faglig og geografisk repræsentation.

Formanden vælges for 2 år med mulighed for genvalg én gang. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år af gangen, og genvalg kan normalt kun finde sted én gang. Herefter kan genvalg til bestyrelsen tidligst finde sted efter et år. Dog kan et medlem, som sidder i bestyrelsen, vælges til formand for 2 år med mulighed for genvalg én gang. En eventuel vakance i bestyrelsen kan bestå indtil først-kommende generalforsamling. Ved den ordinære generalforsamling vælges tillige to revisorer. Genvalg kan finde sted.

§ 8.
Bestyrelsen kan efter eget skøn nedsætte udvalg til at varetage opgaver af særlig interesse for medlemmerne.

§ 9.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år, senest den 31. maj.

Bestyrelsen indkalder skriftligt med mindst 14 dages varsel. Dagsorden skal indeholde følgende faste punkter:

  1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse af formandens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det foregående kalenderår.
4. Fastlæggelse af kontingenter.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af to revisorer
7. Eventuelt

§ 10.
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed, når undtages spørgsmål vedrørende de i §§ 4, 12 og 14 nævnte forhold. Hvis ét medlem ønsker det, skal afstemning foregå skriftligt og hemmeligt. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 11.
En ekstraordinær generalforsamling kan indkalde af bestyrelsen og skal varsles inden 14 dages forløb, når ti medlemmer skriftligt forlanger det og samtidigt angiver forhandlingsemnet. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages og højst 28 dages varsel ved skriftlig meddelelse, der indeholder dagsorden.

§ 12.
Ændringer i lovene kan foretages ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, efter at forslag til lovændring skriftligt er tilstillet medlemmerne ved generalforsamlingens indvarsling. Vedtagelse af lovændringer forudsætter, at mindst 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer er tilstede ved generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget. Såfremt mindre end 2/3 af medlemmerne er tilstede, skal spørgsmålet sendes til skriftlig urafstemning, hvor afgørelsen træffes ved simpel stemmeflerhed.

§ 13.
Selskabet kan modtage gaver eller arv fra private eller tilskud fra det offentlige med henblik på at fremme selskabets formål i videste forstand. Midlerne forvaltes af den til enhver tid siddende bestyrelse. Beretning og regnskab aflægges hvert år ved den ordinære generalforsamling.

§ 14.
Beslutning om selskabets ophævelse kan ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Et eventuelt forslag herom skal have være angivet på den udsendte dagsorden. Til forslagets vedtagelse kræves, at over 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer er for forslaget. Er denne betingelse ikke opfyldt, skal afgørelse træffes ved en urafstemning blandt selskabets medlemmer. Til forslagets vedtagelse kræves, at over halvdelen af de afgivne stemmer er for ophævelse. Den opløsende generalforsamling tager stilling til fordeling af selskabets formue efter selskabets formål og efter indkomne ansøgninger.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 12. april 1980 og ændret ved generalforsamlinger 2. marts 1984, 21. februar 1986, 19. april 1991 og urafstemning 5. september 1997 og urafstemning 14. juni 2011.