Indmeldelsesformuler til Dansk Hypertensionselskab

Hvem kan blive medlem ?

§4.
Som medlemmer kan optages læger samt andre, der medvirker til selskabets formål.
Anmodning om optagelse sendes til bestyrelsen, der tager stilling til anmodningen ved først givne lejlighed. Bestyrelsens indstilling fremsendes til selskabets medlemmer og såfremt bestyrelsen ikke har modtaget skriftlig indsigelse inden 14 dage, er bestyrelsens indstilling godkendt.
Fremkommer rettidig indsigelse, skal anmodningen drøftes ved førstkommende generalforsamling som et punkt på dagsordenen. Opnår bestyrelsens indstilling ved en afstemning 2/3 af de afgivne stemmer, er denne godkendt.
Udmeldelse kan kun ske til en 1. januar ved skriftlig henvendelse til sekretæren.

§6.
Som firmamedlemmer kan optages interesserede virksomheder efter de i §4, afsnit 2, anførte regler. Firmamedlemmers medarbejdere har ret til at overvære selskabets møder. Endvidere kan firmamedlemmer efter aftale med forretningsudvalget, ved selskabets møder få mulighed for kortvarige demonstrationer af tekniske nyheder og lignende.


Hvordan bliver man medlem ?

Hvis du ønsker at blive medlem af Dansk Hypertensionsselskab – skal din indmeldelse ske via dette indmeldelseslink

Udmeldelse af selskabet skal ske via “Min side” på læger.dk

Hvis du har spørgsmål til DaHS’ indmeldelsesregler, er du meget velkommen til at kontakte selskabets administrative sekretær, Eva Valmod,  eva@dadl.dk